<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12189054\x26blogName\x3dLove+For+You+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://fistica.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fistica.blogspot.com/\x26vt\x3d9083172988036230917', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Love For You ...
 

:: Ramadhan kali ini beda ::

S

ubhannallah ..
Ramadhan telah menginjak hari ke 6, tak terasa waktu cepat sekali berlalu. Ramadhan pertamaku bersama keluarga kecil ku, puasa pertama ku bersama seorang yang ku sebut suami, mertua dan adik ipar .... masih ingat tahun lalu aku adalah peringkat ke 2 yang susah di bangunin .. ( hehehe ) setelah adikku, ya kami berdua bangun 15 menit sebelum imsak tiba.

Baca selanjut nya ....!!!

There