<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12189054\x26blogName\x3dLove+For+You+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://fistica.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fistica.blogspot.com/\x26vt\x3d9083172988036230917', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Love For You ...
 

:: Kebersamaan itu indah ...... kawan !?!? ::


Hidup terasa indah bila berada di kelilingI Sahabat - sahabat seperti kalian ....
tawa ... itu ... kawan ...
canda .... itu ... teman ....
tangis ... itu ... kawan ....
sahabat ... engkau memberi warna - warni dalam kehidupanku ...
terima kasih tuhan ... aku di beri kesempatan mengenal mereka ....
terima kasih Allah ... aku berkesempatan belajar dari mereka ....
kebersamaan kita tak mungkin kekal abadi ....
tapi ikatan bathin, ikatan islam, ikatan persaudaraan yang tak kasat oleh mata ... akan kekal abadi hingga hayat berkehendak lain .....
kebersamaan itu ..... kawan ................ sungguh INDAH ....

Baca selanjutnya ...!!!!

There