<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12189054\x26blogName\x3dLove+For+You+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://fistica.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fistica.blogspot.com/\x26vt\x3d9083172988036230917', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Love For You ...
 

Our Wedding

harian_ku
Maha suci Allah SWT yang telah menciptakan makhluknya berpasang - pasangan
Ya Allah perkenankanlah kami
Untuk melaksanakan syariat Agama-Mu memenuhi sunnah Rosul-Mu
dengan mengikat Mittsaqal Ghaliza ( perjanjian yang amat kukuh )
dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah
dengan penuh limpahan rahmah-Mu,
Siti Adawiyah
( Wiwi / Winnie)
Dengan
Hablulfasa
( Fasa )
Undangan http://fistica.multiply.com/photos/album/4

There